Doel en beoogd resultaat

Kennis is van ons allen. De zorg voor jeugd en hun opvoeders hebben we immers ook samen. Juzt Academy draagt vakkennis van de eigen jeugdhulpprofessionals over en helpt deelnemers om hun competenties in het werken met jeugdigen en hun opvoeders te vergroten. De kennis en ervaring van onze jeugdhulpprofessionals willen we zoveel mogelijk benutten om de sector verder te ontwikkelen.

Werkwijze

De trainingen hebben een interactief karakter. Bij het scholingsaanbod staat per training vermeld voor welke doelgroep deze geschikt is. Hier vindt je tevens informatie over de mogelijkheden op maat, de kosten en het verkrijgen van registerpunten.

Scholing blijkt effectiever wanneer er ook gewerkt wordt aan de borging van wat in de training is geleerd. Juzt Academy kan ondersteuning bieden bij het maken van een implementatieplan en/of het bieden van intervisie/supervisie na het volgen van de training.

"De behandelde praktijkcases sluiten heel goed aan bij mijn werk"
 

Onderzoek doen bij Juzt

In de afgelopen jaren heeft de Juzt Academy voor verschillende externe opdrachtgevers kwalitatieve evaluatieonderzoeken verricht en aanbevelingen geformuleerd. De gebruikte methoden hierbij zijn de inzet van onder andere focusgroepen en interviews. Juzt Academy is ook in te schakelen voor kwantitatieve onderzoeksvragen, of een combinatie van beide.

Maatwerk

Juzt Academy heeft de CEDEO erkenning voor maatwerkbedrijfsopleidingen. Uit het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek dat CEDEO Rotterdam heeft uitgevoerd bleek dat collega's zeer tevreden zijn over de uitvoering en de opleiders.

Contact

Het scholingsaanbod is slechts een eerste indruk. Wij werken vraaggericht en willen graag tegemoet komen aan verzoeken voor specifieke training.
Voor informatie of een maatoplossing kun je ons bereiken, per
E-mail: opleidingen@juzt.nl, of telefonisch met
de afdeling HRM, telefoonnummer: 076-5256444.