Stichting Juzt heeft de ANBI status

U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Juzt als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. Voor de voorwaarden en meer informatie kijkt u op de website van de belastingdienst.

Verantwoording

Naam organisatie: Stichting Juzt (Safegroup is onderdeel van Juzt)
Raad van bestuur:  Vincent Schouten
RSIN: 8125.77.589
KvK: 41102035
Internetadres: www.juzt.nl
Telefoonnummer: 076 - 525 64 44
E-mail info: info@juzt.nl

Visie en doelstelling 
Juzt is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben.

De cliënt is vertrekpunt bij alle besluiten, daarvoor is kanteling van werkprocessen nodig en versterking van regie door de cliënt en zijn netwerk. De cliënt en zijn netwerk staan centraal en niet de organisatie van de verschillende hulpvormen. De cliënt mag geen last hebben van interne schotten.

Juzt hanteert zeven uitgangspunten bij haar hulpverlening, gebaseerd op valide theorieën over hoe kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen zich ontwikkelen en groeien: veiligheid voorop, ontwikkelingsgericht, samenwerken met gezin en netwerk, relatiegericht, hechting- en traumasensitief, competentiegericht en steunende civil society. Deze zijn vertaald naar operationalisatie van onze kernwaarden:

 • Verbinding: systemisch werken
 • Vertrouwen: ontwikkelings- en competentiegericht werken
 • Vakmanschap: professionele autonomie, beroepscode
 • Veiligheid: hechting en traumasensitief

Beloningsbeleid: 
Medewerkers worden betaald conform de CAO-jeugdzorg.
De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht worden betaald passend binnen de Wet Normering Topinkomens III.

Het jaarverslag is gedeponeerd bij jaarverslagenzorg.nl. Voor de verantwoording over 2018 heeft Juzt uitstel verkregen tot oktober 2019.

Raad van Bestuur:
Vincent Schouten

Beleidsplan Juzt 2019
Download PDF

Juzt staat midden in de maatschappij!

Wij bieden hulp bij opgroeien en opvoeden. We helpen gezinnen als de ontwikkeling van kinderen of jongeren niet vanzelf gaat of in situaties bij huiselijk geweld. Daarbij kunnen we zowel lichte als intensieve hulp bieden. Hulp kan in de thuissituatie plaatsvinden, maar we begeleiden ook kinderen in een pleeggezin of in een leefgroep. Samen met ouders zoeken we naar oplossingen en werken toe naar zelfstandigheid, zodat ouders en kinderen zelf weer verder kunnen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wilt u als bedrijf uw maatschappelijk betrokkenheid tonen? Dat kan bij Juzt! U en uw medewerkers kunnen zeker een waardevolle bijdrage leveren om de talenten van onze jongeren verder te ontwikkelen. Uw actieve betrokkenheid kan ingezet worden in de vorm van een gift voor een bepaald project. Ook een handen-uit-de-mouwen-dag met uw medewerkers op een van onze locaties is mogelijk. Graag bespreken we met u samen hoe we dit vorm en inhoud kunnen geven.

Voorbeeldprojecten

Diverse organisaties en bedrijven gingen u voor en hebben al tal van prachtige projecten bij ons uitgevoerd:

 • Opknappen van het buitenterrein van Laanzicht in Teteringen;
 • Realiseren Tovertuin Roosendaal ism Stichting 'Het vergeten kind";
 • Opknappen van de speelplaats van dagbehandeling het Kloosterplein in Breda;
 • Herstellen van de speeltuin De Tweegelanden in Rijsbergen;
 • Herinrichten activiteitencentrum van de Krabbebossen in Rijsbergen;
 • Talentenmiddag voor kinderen en jongeren van Juzt in Oosterhout;
 • Kerstcadeautjes voor jongeren en pleegkinderen in West-Brabant;
 • Donaties


Doneren 

Wilt uw met uw bedrijf onze organisatie steunen middels een donatie?
Wij voldoen aan de ANBI status.

Meer informatie

In een persoonlijk gesprek kijken we graag samen met u naar mogelijkheden of projecten waarbij we elkaar kunnen versterken. Neem gerust contact met ons op via: bestuur@juzt.nl of via telefoon 076 - 5811211.

Sponsoring – Wie gingen u voor?