Contact

Telefoon: 088-259 7600
E-mail: info@zorgcombinatiesamendeskundig.nl

Postadres:
Postbus 33
4700 AA Roosendaal

Aanbod

De zorgcombinatie 'Samen deskundig' biedt onder andere de volgende producten/diensten:

Multidisciplinaire diagnostiek op maat, onder meer via gesprekken met de ouders/verzorgers, door observatie van het kind en door observatie in de thuissituatie en/of school/dagopvang/peuterspeelzaal.  Door een kinder- en jeugdpsychiater of orthopedagoog/(GZ-) psycholoog wordt een specialistische taxatie gedaan met daaropvolgend  een passend, intensief behandeltraject.

Gezinsbehandeling met opname, met als doel: het duurzaam veranderen van gezinsinteractiepatronen en het versterken van gezinsveerkracht. Doel is hiermee dreigende gezinsescalaties en (langdurige) uithuisplaatsingen van jeugdigen te voorkomen en verbindingen binnen het primair gezin in tact te houden c.q. te versterken.

Gezinsbehandeling thuis (na risico beoordeling door de  regiebehandelaar) in de vorm van een modulair arrangement voor gezinsbehandeling. Met behandeling in de thuissituatie proberen we uithuisplaatsing en zwaardere zorgvormen te voorkomen.

Verblijf in een behandelgroep met orthopedagogische begeleiding, dagbesteding en behandeling, gericht op de ontwikkeling en/of opvoeding en de aanwezige problematiek. Daarnaast wordt begeleiding en of ondersteuning geboden aan het gezin en/of pleeggezin met het oogmerk draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen.  

• Intensieve behandeling op het orthopedagogisch kinderdagcentrum gericht op ontwikkeling en/of opvoeding en vermindering van de aanwezige problematiek. De begeleiding en ondersteuning aan het gezin en/of pleeggezin beoogt de draagkracht –draaglast te herstellen, de gezinsfactoren positief te beïnvloeden, geheel of gedeeltelijk herstel van de normale leefsituatie te bevorderen. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met het (speciaal) onderwijs om waar mogelijk doorstroming mogelijk te maken.

• Intensieve specialistische, psychiatrische diagnostiek en behandeling, kindgericht, systeemgericht en leeftijdsfasegericht onder toezicht van een regiebehandelaar zoals de Kinder- en Jeugdpsychiater.  Verschillende behandelingsvormen, zoals individuele therapie (speltherapie, EMDR bij complex trauma, cognitieve gedragstherapie, floortime), (groeps)psychotherapie, ouder-kind behandeling, oudertrainingen ( ADHD en Autisme), systeemtherapie (gezinstherapie), medicamenteuze behandeling, intensieve thuisbehandeling.  Het betreft hier o.m. intensieve ambulante diagnostiek en behandeling, FACT-Jeugd en  deeltijdbehandeling.

Door middel van intensieve zelfstandigheidstraining leren we jongeren de beginstappen te maken naar een zelfstandig leven, echter zonder de verbinding met een steunend netwerk (verder) te verbreken, of door nieuwe steunende netwerken op te bouwen.

In het geval van een crisissituatie interveniëren wij zo snel mogelijk met als doel de veiligheid, rust en stabiliteit van de jeugdige en het gezin te waarborgen met een snelle terugkeer naar huis als uitgangspunt. Tijdens de crisisplaatsing wordt direct een gezamenlijk plan gemaakt waarop geacteerd wordt om herhaling van een crisissituatie te voorkomen.

Werkwijze

De specialisten van de drie organisaties werken integraal samen. Dat resulteert in een sterke, inhoudelijke en organisatorische basis vanuit het delen van kennis en kunde tussen de drie organisaties.

1

SDW


SDW
 is specialist in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand bij wie sprake is van een complexe problematiek (gedragsproblemen, gezondheidsproblemen, opvoedingsproblemen en/of een psychiatrische stoornis). We bieden een veilige en stabiele omgeving aan de jeugdige waarin de benodigde ondersteuning en behandeling kan worden geboden en de jeugdige zich naar vermogen kan ontwikkelen en de bestaande problematiek afneemt of zich normaliseert.

2

Juzt


Juzt is specialist in jeugd- en opvoedhulp.
We bieden specialistische hulp bij meervoudig complexe gezinsproblematiek en bij situaties van huiselijk geweld. Altijd zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Met gefundeerde kennis en kunde rondom systemisch werken, hechtings- en traumaproblematiek en veiligheidsrisico’s in gezinssituaties. Daar waar gezinnen het gevoel van regie over hun eigen leven vaak even kwijt zijn, werkt Juzt systemisch en oplossingsgericht. Onze professionals zijn slechts een passant -een deskundige voorbijganger- in het gezin. De nadruk in de behandeling ligt op het versterken van de eigen kracht.

3

GGZ WNB


GGZ WNB is specialist in de psychiatrische hulpverlening.
We werken daarbij kindgericht, systeemgericht en leeftijdsfasegericht onder toezicht van een regiebehandelaar, zoals de kinder- en jeugdpsychiater. We bieden verschillende behandelingsvormen, passend bij de zorgvraag, zoals individuele therapie, (groeps)psychotherapie, ouder-kind-behandeling, gezinstherapie (systeemtherapie), medicamenteuze behandeling en intensieve thuisbehandeling.