Pleegouderraad

15-jun-2017

Wethouder Patrick van Lunteren
Op 8 maart heeft de Pleegouderraad via twee van haar leden, te weten Joost Kruizinga en Frans Louwen kennis gemaakt met de wethouder van Breda, Patrick van Lunteren. Hij is binnen het college verantwoordelijk voor Jeugd, Wonen en Werken. Na een korte persoonlijke  introductie hebben we een uur lang met hem en zijn naaste medewerkster geanimeerd gesproken over diverse facetten van jeugd- en pleegzorg. We hebben hierbij onze zorgen geuit over de financiële situatie bij Juzt en de mogelijke negatieve effecten die hiervan uitgaan op de zorg voor kinderen. De wethouder gaf aan dat hij hierbij via de interim bestuurder en de toezichthouders nauw betrokken was zoekend naar oplossingen. Hij was zich terdege bewust van de dreigende situatie. Ook de effecten van de transitie waren bij hem duidelijk in beeld, waarbij hij aangaf het basisidee van ‘zorg dicht bij de burger’ te ondersteunen, echter dat we op dit moment alleen nog maar een extra schakel hebben toegevoegd door de huidige betrokkenheid van de gemeente. De doelstelling is nadrukkelijk om het aantal schakels te verminderen en hiermee sneller tot een goede oplossing voor de jongeren te komen. Ook het aantal contractpartijen waarmee Juzt moet onderhandelen en de hiermee gepaard gaande bureaucratie is zijns inziens een uitermate onwenselijke situatie. Breda werkt samen met 9 gemeenten en dat loopt redelijk maar kan uiteraard nog steeds beter.  

Experimenteren
Een ander gespreksonderwerp was hoe te komen tot de meest adequate vorm van hulpverlening voor kinderen/jongeren. Maatwerk was hier zijn inziens zeer wenselijk. Voor de Gemeente staat in alles het kind centraal en hier moet de beste oplossing worden geboden.  Vanuit dit standpunt kwamen we bij het meer experimenteren met verschillende nieuwe of gedeeltelijk nieuwe vormen van opvang om op deze manier een breed scala aan valide mogelijkheden aan te kunnen bieden. De Gemeente was graag bereid hierin mee te denken en de experimenten te ondersteunen. Ook pleegkinderen zelf zullen worden uitgenodigd om hierin mee te denken en ideeën te ontwikkelen. 

De wethouder onderschreef ons standpunt ten aanzien van de 18-/18+ problematiek bij pleegkinderen en er liepen ook experimenten om oplossingen hiervoor te vinden. Geopperd werd om de grens niet meer bij 18 jaar te leggen, maar op te trekken naar 27 jaar.  

Als laatste is de Gemeente  bereid om ook mee te werken aan extra promotie voor Pleegzorg om zo meer pleegouders te werven.

We houden u op de hoogte.

Heeft u nog ideeën of vragen dan kunt u die met ons delen via dit mailadres: pleegouderraad@juzt.nl. Wij hopen van jullie te horen.