Voorwoord

19-jun-2017

Voor u ligt de nieuwsbrief van Juzt. Daarin nemen wij u graag mee in onze ontwikkelingen en innovaties.

Transitie jeugdzorg
Als gevolg van de transitie jeugdzorg heeft Juzt in 2016 een zwaar (financieel) jaar gekend en is daardoor genoodzaakt kritisch naar de eigen onderneming en werkwijze te kijken. Juzt heroriënteert zich op het productportfolio en positionering. Het productportfolio gaat wijzigen, wij willen productleider zijn in specialistische zorg. Jeugdigen en gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblemen en vrouwen en gezinnen in situaties van huiselijk geweld zijn en blijven onze doelgroep. Juzt gaat dit de komende periode verder uitwerken, concretiseren en doorvoeren in haar activiteiten. Daarnaast hebben wij nieuwe afspraken gemaakt met onze contractpartners.

Innovatief Juzt
Juzt wil zich karakteriseren als aanbieder van hoog gekwalificeerde zorg met innovatieve behandelvormen. Zij wil een bijdrage leveren aan innovaties, implementatie en onderzoek ten behoeve van hulp voor jeugd op landelijke schaal. Vernieuwend, vooruitstrevend en kennisexpert op het gebied van systemisch werken, hechting en trauma en veiligheidsrisico’s in gezinssituaties. Juzt wil productleider zijn in de diensten die zij levert.

Trends
Er is een duidelijke trend om de zorg te ambulantiseren; Juzt heeft hier de afgelopen jaren al op ingespeeld en wil dat de komende jaren blijven doen. Dat laat onverlet dat Juzt ervan overtuigd is dat niet alle kinderen en jongeren met enkel ambulante zorg geholpen kunnen worden. Er blijft een groep kinderen en jongeren die moeten worden opgevangen in residenties. Dat betekent dat Juzt een zekere residentiële capaciteit beschikbaar houdt voor deze doelgroep. Mèt de intentie om ook hier behandelvormen dusdanig te innoveren dat de periode van opvang, waar mogelijk, wordt verkort. Echter Juzt is ervan overtuigd dat een zogenoemde basisinfrastructuur nodig blijft voor kwetsbare jongeren en gezinnen die te maken hebben met forse (hechtings- en trauma) problematiek en/of (huiselijk) geweld. Dit zit niet alleen op een aantal residentiële (verblijfs) plaatsen, maar ook op een bepaalde beschikbaarheid van deskundigheid om de veiligheid van professionals en cliënten te waarborgen.

Organisatieverandering
Om dit te realiseren gaat er binnen Juzt een verandering plaatsvinden naar een organisatie die beter aansluit bij onze ambities. Binnen de organisatie wordt een grote mate van integraal werken en denken ingevoerd, integraal tussen zorginhoudelijk (state of the art) en bedrijfsmatigheid (doelmatig en efficiënt). Dat betekent ook een andere managementstructuur en indeling van de organisatie alsmede een kanteling in gedrag (cultuur).

In deze nieuwsbrief leest u meer over Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), Multi Family Therapie (MFT), Juzt als werkgever, Ervaringsverhaal met Gezins Psychomotorische Therapie (PMT), Project Ervarend Leren (PEL), kernindicatoren 2016, ouderschap blijft, Keinder-diagnostiek en het synergie effect van Juzt en Safegroup.

Afgelopen week hebben wij de ISO 9001 certificering behaald. Met dit certificaat toont Juzt aan te voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de specialistische hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen.

Wij zijn continu op zoek naar goede professionals, kent u iemand in uw netwerk laat deze dan contact met onze HR afdeling opnemen.

Ik wens u veel leesplezier!

Drs. W.D. (Wouter) Groot MBA
Bestuurder Juzt a.i.