Visie Pleegzorg 2020

20-dec-2019

Het jaar 2019 loopt ten einde en 2020 staat voor de deur. Duidelijk is dat er voor u als pleegouders iets gaat veranderen. In de afgelopen maanden hebben de gemeenten moeten besluiten om de afspraken met JUZT op te zeggen. Dit, omdat de organisatie voor de tweede keer in korte tijd in zeer grote financiële problemen is gekomen. De gemeente heeft als voornaamste taak om er voor te zorgen dat alle kinderen de juiste jeugdhulp kunnen krijgen. Wij kunnen een rol spelen in het in stand houden van aanbieders. Wel vinden wij het van groot belang dat er voor alle kinderen in zorg bij JUZT een passende oplossing wordt gevonden.

JUZT kent veel verschillende vormen van zorg. Voor elke vorm van zorg hebben wij in goed overleg met JUZT en West-Brabant Oost afspraken gemaakt over het moment waarop de zorg bij JUZT stopt, en deze over gaat naar een andere partij. Soms op cliëntniveau, soms per voorziening. Voor wat betreft pleegzorg zijn we in gesprek over het gehele onderdeel. West-Brabant West zal nauw gaan optrekken met West-Brabant Oost in het zoeken naar een nieuwe aanbieder voor pleegzorg. We streven er gezamenlijk naar dat er voor u de komende tijd weinig gaat veranderen. Onze insteek is dat pleegouders en pleegkinderen bij elkaar blijven, en dat op basis van ‘overdracht van onderneming’ het gehele team pleegzorg van JUZT overgaat naar de opvolgende organisatie. Ook tot die tijd verandert er niets in de werkwijze van het team pleegzorg. Uiteraard is het nu koffiedik kijken of de geruisloze overdracht die wij voorstaan gaat slagen, maar weet dat wij alles in onze macht zullen doen om dit voor elkaar te krijgen. Wij willen u zo min mogelijk belasten met ‘organisatiegedoe’ terwijl wij zoeken naar een goede en toekomstbestendige oplossing.

Bewust staat hierboven dat er ‘de komende tijd’ naar verwachting niets voor u verandert. Over de wijze waarop pleegzorg nu door JUZT en andere partijen wordt uitgevoerd zijn wij tevreden, maar ongetwijfeld zijn er nog mogelijkheden om dit nog beter te doen. Daarom zullen wij in de eerste maanden van 2020 een visie opstellen op pleegzorg, of in bredere zin het ‘wonen van jeugdigen’. In deze visie willen we onszelf uitdagen om een stip op de horizon te zetten hoe in een ideale situatie voor alle kinderen die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen passende woning en ondersteuning te bieden. Wij nodigen u uit om hierover met ons mee te denken, alle input is welkom. Reacties kunt u tot 5 januari sturen naar pleegouderraad@juzt.nl. Wij zijn over dit onderwerp ook in overleg met het team pleegzorg, de pleegouderraad en gaan het gesprek aan met onder meer andere pleegzorgaanbieders en gezinshuisouders.

Graag willen wij via deze weg onze waardering uitspreken voor uw inzet. Wij beseffen ons goed dat het belangeloos in huis nemen van andermans kind een zeer ingrijpende keuze is. Ook willen wij lof uitspreken voor het team pleegzorg, dat ondanks alle interne strubbelingen de schouders eronder blijft zetten. Wij zien de toekomst van pleegzorg in onze regio met vertrouwen tegemoet, en hopen dat u dat ook in praktijk gaat ervaren.

Rest ons u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,
De negen gemeenten in West-Brabant West