Update Juzt-proces

28-nov-2019

De regio’s West-Brabant Oost (WBO), West-Brabant West (WBW), het ministerie van VWS en Juzt hebben op 26 november jl. opnieuw gesproken over de toekomst van Juzt. Die afspraken worden de komende periode nog voorgelegd aan de diverse colleges in WBO en in WBW is het in de bestuurstafel jeugdzorg WBW op 28 november jl. onderwerp van gesprek geweest.

Alles is erop gericht om half december een definitief plan van aanpak te hebben over de manier waarop Juzt en de gemeenten de zorgoverdracht van WBW en de herstructurering door WBO en Juzt concreet gaan vormgeven en met welk tijdpad.

De gemeenten WBO en Juzt hebben inmiddels een aantal andere zorginstellingen uitgenodigd voor een gesprek om de mogelijkheden tot zorgoverdracht te verkennen.  Die overdracht zal snel maar uiteraard zorgvuldig moeten gebeuren. De verwachting is dat in het eerste of tweede kwartaal van 2020 meer duidelijkheid komt over de gecontroleerde zorgoverdracht. Het doel is deze overdracht stapsgewijs (per Juzt-onderdeel) plaats te laten vinden. Daarbij staat voorop dat lopende zorgtrajecten met zo min mogelijk onderbrekingen voortgezet moeten worden, dat de behandelaar-cliënt relatie zoveel als mogelijk in stand gehouden moet worden en dat de zorg nabij moet zijn.

De zorgregio’s WBO en WBW hebben elk een andere keuze gemaakt voor wat betreft de relatie met Juzt. WBW besloot voor de jeugdzorg in haar gebied verder te gaan zonder Juzt en voor de kinderen in de WBW-jeugdzorgregio nieuwe zorgaanbieders te vinden. Het proces met betrekking tot hoog-complexe zorg in WBW dient eind dit jaar te zijn voltooid. Laag-complexe zorg zal in 2020 afgerond worden en de pleegzorg wordt tot eind 2020 voortgezet bij Juzt.

Voor WBO blijven de continuïteit van zorg voor de jeugdigen en het doorontwikkelen van het zorglandschap in de regio de belangrijkste prioriteiten.  Alles is erop gericht om in 2020 de herstructurering en zorgoverdracht volledig te realiseren.

In het kader van de ontwikkelingen heeft Esther Overweter, lid van de Raad van Bestuur van Juzt, besloten om per 1 december aanstaande terug te treden. “Door de plannen van de gemeenten en Juzt staat de focus op zorgoverdracht. Deze taak is in goede handen van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, Vincent Schouten”, aldus Esther Overweter. Samen met de gemeenten zal de nieuwe RvB-voorzitter Schouten de plannen voor overdracht van zorg verder uittekenen.