[PERSBERICHT] Gemeenten in West-Brabant: continuïteit van jeugdhulp is allerbelangrijkste

25-okt-2019

De gemeenten in de jeugdhulpregio's West-Brabant West (WBW) en West-Brabant Oost (WBO), hebben de afgelopen maanden gezocht naar een oplossing voor de financiële problemen bij Juzt.

Met zorg continuïteit en het behouden van professionele kennis en expertise in de regio's als belangrijke uitgangspunten, is er invulling gegeven aan een plan dat het dreigende faillissement voorkomt. Dit plan richt zich op een toekomstbestendige herstructurering en herinrichting van het zorglandschap. Tevens geeft het plan houvast en zicht op continuïteit voor cliënten en ouders/verzorgers. Ook het personeel kan na een lange periode van onzekerheid vanuit een nieuw perspectief blijven werken aan de beste zorg voor de kwetsbare jeugdigen en de vrouwenopvang.

Achtergrond
In april 2019 werd bekend dat Juzt financieel in zwaar weer verkeerde en een faillissement dreigde. De regio’s WBW en WBO, de Jeugdautoriteit en Juzt spraken af om te komen tot gecontroleerde zorgoverdracht. Ook hebben de gemeenten in West-Brabant in mei 2019, een eenmalig geldlening van € 2,6 miljoen aan Juzt verstrekt om zorgcontinuïteit aan jeugdigen en ouders te waarborgen en om tijd te creëren om de gecontroleerde zorgoverdracht voor te bereiden.

Daarna zijn diverse scenario’s onderzocht zoals een continuering van Juzt en een aanbieding van een andere zorgpartij. Een solide continuering van Juzt als toekomstbestendige aanbieder in beide regio's bleek niet haalbaar. Het aanbod van een andere zorgpartij bevatte financieel te veel onzekerheden en er was te weinig tijd om dit voorstel met deze partij nader uit te werken. Na het wegvallen van beide scenario's is er alsnog invulling gegeven aan een alternatieve oplossing; het huidige plan. Dit plan kent een andere uitwerking voor beide regio's, maar voorziet in een afwending van een dreigend faillissement en geeft invulling aan de continuïteit van zorg.

De uitvoering in WBW
De gemeenten in WBW kiezen voor een gefaseerde afbouw van de jeugdzorg door Juzt. Dit is een hele bewuste keuze, omdat de richting waarin Juzt zich wil ontwikkelen, niet past binnen het zorgstelsel dat WBW vanaf 2015 heeft ingevoerd. De gemeenten hebben daarbij alle aandacht en zorgvuldigheid voor het goed overdragen van de zorg aan andere jeugdhulpaanbieders, in nauw overleg met cliënten en/of hun ouders. Op dit moment voert Juzt voor WBW een kleine 500 zorgtrajecten uit. Een groot aantal jeugdigen rondt zijn lopende zorgarrangement bij Juzt gewoon af. Voor de arrangementen waarvoor dat niet mogelijk of wenselijk is, heeft de regio WBW voldoende andere aanbieders en wordt gewerkt aan de voorbereiding van overdracht van cliënten. Nieuwe WBW-cliënten worden in principe per direct niet meer naar Juzt doorverwezen. De gemeenten in deze regio dragen 3.25 miljoen bij om deze geleidelijke uitfasering mogelijk te maken.

De uitvoering in WBO
In tegenstelling tot de regio WBW heeft de regio WBO op veel zorgvormen van Juzt geen alternatieve aanbieders. Juzt voert voor WBO zo'n 800 zorgtrajecten uit. Om de continuïteit van zorg voor jeugdigen en andere kwetsbare doelgroepen te kunnen garanderen is het afwenden van het dreigende faillissement middels een nieuwe lening de eerste stap. Uitgangspunt hierbij is het behoud van de belangrijke relatie tussen de cliënt en hun vertrouwde behandelaar en de doorgang van lopende zorgtrajecten.

Daarnaast is het noodzakelijk om maatregelen te treffen bij Juzt, zoals het stopzetten van verlieslatende contracten, het terugdringen van dure inhuur en hoge overhead en het afstoten van verlieslatende onderdelen. Het verantwoord afbouwen van de zorg voor cliënten uit de regio WBW vormt eveneens een belangrijke opgave binnen deze 'herstructurering'. Ook de continuïteit van de vrouwenopvang wordt geborgd en maakt in een latere fase onderdeel uit van de herstructurering.

Bij de verdere uitwerking en uitvoering van de herstructurering zullen de belangen van medewerkers en jeugdigen goed meegenomen worden. Daarover wordt intensief gesproken met de cliëntenraad, ondernemingsraad en pleegouderraad.

Naast de noodzakelijke eerste stappen zal er vanuit een nieuw perspectief uitwerking worden gegeven aan een vergaande herinrichting van het zorglandschap en het huidige aanbod. Hiermee willen we met bestaande en nieuwe aanbieders toewerken naar een toekomstbestendig aanbod van passende zorg voor de jeugdigen in onze regio. Het behouden van de belangrijke jeugdhulp professionals in onze regio is hierbij een belangrijk streven.

Financiën
De gemeenten Breda en Oosterhout zijn bij aanvang bereid om vanuit de regio WBO een gefaseerde lening van 7 miljoen te verstrekken om deze herstructurering en herinrichting te realiseren. Aangevuld met liquiditeitssteun van € 3 miljoen door het ministerie van VWS en de financiële inbreng vanuit WBW kan er met elkaar worden gewerkt aan een nieuw perspectief op de toekomst.

West-Brabant, 25 oktober 2019