Nieuwe Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Juzt weer compleet

13-nov-2019

Op 31 oktober jl. is de voltallige Raad van Toezicht van Juzt afgetreden en per 1 november jl. zijn twee nieuwe Raad van Toezicht leden benoemd. Dit zijn de heer Henk de Jong en de heer Maarten van Ginkel. Zij hebben beide ruime ervaring in het herstructureren van maatschappelijke ondernemingen. Op voordracht van de medezeggenschap wordt zo spoedig mogelijk een derde Raad van Toezicht lid benoemd.

Na positieve advisering van de medezeggenschap, is de nieuwe Raad van Toezicht op 6 november jl. overgegaan tot benoeming van een tweede bestuurder van Juzt. Zij hebben besloten de heer Vincent Schouten aan te stellen als interim voorzitter van de Raad van Bestuur. Een complete Raad van Bestuur is nodig om de komende fase in goede banen te leiden. De heer Schouten heeft ruime ervaring als interim bestuurder in de jeugdzorg, jeugdbescherming en de kinder- en jeugdpsychiatrie. De vragen en oplossingen waar Juzt nu mee te maken heeft kent hij goed. Schouten zal aan de slag gaan om de continuïteit van zorg mogelijk te maken en daar waar nodig de afbouw / uitfasering verantwoord vorm te gaan geven.

Voor de volgende fase geldt dat er opnieuw een programmateam van Juzt en gemeenten wordt samengesteld om uitvoering te geven aan de ‘uitfasering WBW en herstructurering WBO’. De uitfasering en herstructurering wordt in gezamenlijkheid met de medezeggenschapsraden van Juzt (o.a. de cliëntenraad, OR, jongerenraad en pleegouderraad) verder vormgegeven. Daarbij vindt wederom monitoring plaats door VWS, de Jeugdautoriteit en de Inspectie.

Juzt heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur de aankomende herstructurering en uitfasering in goede banen gaan leiden, met oog op het belang van cliënten, ouders, medewerkers, partners en gemeenten.