Klachten

Een klacht
Ben je niet tevreden over de hulpverlening, dan kun je dat het beste als eerste met de hulpverlener zelf bespreken. Je kunt dan samen kijken hoe het anders of beter kan. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Hij of zij zal de situatie beoordelen. Komen jullie er niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Een klacht kun je indienen door een brief of email sturen naar de klachtencommissie.
Klachtencommissie Juzt
Erasmusweg 34
4834 AA Breda
klachtencommissie@juzt.nl
De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij of voor Juzt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Klachtencommissie
Wanneer je een klacht hebt ingediend bij de klachtencommissie, krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging. De klachtencommissie zal onderzoeken of bemiddeling mogelijk is en hiervoor een voorstel doen. Mocht de bemiddeling geen oplossing bieden, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de klachtencommissie. Na het gesprek beoordeelt de klachtencommissie de klacht gegrond of ongegrond is en brengt hierover advies uit aan de Raad van Bestuur. Die besluit uiteindelijk of zij het advies van de klachtencommissie overneemt. Je krijgt hiervan schriftelijk bericht. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur kun je niet in beroep gaan.

Beperkende/controlerende maatregelen
Voor klachten over beslissingen over het gebruik van beperkende en/of controlerende maatregelen (binnen JeugdzorgPlus), geldt een aparte regeling. Bij die klachten neemt niet de Raad van Bestuur, maar de klachtencommissie een besluit. Tegen het besluit van de klachtencommissie kun je in beroep gaan. Je dient dat binnen zeven dagen te doen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Voor meer informatie: www.rsj.nl.

Vertrouwenspersoon
Mocht je met iemand buiten Juzt over jouw klacht willen praten, dan kan je ook
terecht bij de vertrouwenspersoon die voor kinderen, jongeren en  (pleeg-)
ouders van Juzt beschikbaar is. Die vertrouwenspersoon is geen partij bij de
behandeling van jouw klacht, maar kan wel ondersteuning bieden door te
luisteren, mee te denken of te helpen bij het schrijven van een
(klachten)brief. Zie de folder van de vertrouwenspersoon.

Als je hulp nodig hebt met gesprekken, of je hebt vragen of problemen, dan kan je
contact opnemen. Dit loopt via het landelijke Advies-
en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij voeren het vertrouwenswerk uit in
samenwerking met Zorgbelang Brabant en zijn te bereiken via:
T       088 - 555 10 00
E       info@akj.nl
W      www.akj.nl

Jongeren en/of (pleeg)ouders van Juzt die al worden ondersteund door een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant, kunnen deze persoon gewoon
blijven bereiken via zijn/haar mobiele nummer. Dit is voor onze organisatie
Thomas Nouwens van Zorgbelang Brabant. Thomas is te bereiken op 06 - 57 27 69
11. Je kunt ook een bericht sturen via e-mail (tnouwens@zorgbelang-brabant.nl),
Facebook of Twitter.

T       013 - 594 21 70
E       vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl
W      http://www.zorgbelang-brabant.nl/vertrouwenspersonen-jeugdhulp

Twitter       https://twitter.com/vpBrabant
Facebook  www.facebook.com/vertrouwenspersonen

Lees ook de folder klachten en privacy en de klachtenregeling Juzt.

 
 
We juzt care