Juzt Academy

Juzt Academy verzorgt scholing en onderzoek op het gebied van het brede jeugddomein.

Wat is Juzt Academy?
Juzt heeft een jarenlange ervaring in het verzorgen van scholing en training vóór en dóór professionals. Kenmerkend in de scholing van Juzt Academy is de aansluiting met de praktijk, de interactie met de cursisten en de ruime mogelijkheid eigen casuïstiek in te brengen. Deze scholing is nu ook beschikbaar voor professionals buiten Juzt.

Juzt Academy heeft de CEDEO erkenning voor maatwerkbedrijfsopleidingen. Uit het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek dat CEDEO Rotterdam heeft uitgevoerd bleek dat collega's zeer tevreden zijn over de uitvoering en de opleiders.

Voor wie is Juzt Academy?
Juzt Academy is er voor professionals in het brede jeugddomein: Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's), wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en aanpalende sectoren zoals het onderwijs.

Kennis delen
In de jeugdhulpverlening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de eigen krachten van ouders en jeugdigen en werken we zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving. Wij vinden dat voor jeugdhulpprofessionals hetzelfde zou moeten gelden. De kennis en ervaring die bij hen aanwezig is willen we zoveel mogelijk benutten om de sector verder te ontwikkelen.

Kennis is van ons allen. De zorg voor jeugd en hun opvoeders hebben we
immers ook samen.

Scholing
Juzt Academy draagt met haar scholing vakkennis over, en helpt professionals in de jeugdhulpverlening hun competenties rondom actuele thema's in het werken met jeugdigen en hun opvoeders te vergroten.

De trainingen hebben een interactief karakter. In het document " Scholingsaanbod
2016
" staat per training vermeld voor welke doelgroep deze
training geschikt is en welk doel ermee wordt nagestreefd. Hier vindt u tevens
informatie over de mogelijkheden op maat, de kosten en het verkrijgen van registerpunten.

Scholing blijkt meer effectief wanneer er ook gewerkt wordt aan de borging van wat in de training is geleerd. Indien gewenst kunnen wij hieraan bijdragen door ondersteuning te bieden bij het maken van een implementatieplan en/of het bieden van intervisie/supervisie na het volgen van de training.

Gebruik van onderzoek
Juzt Academy draagt haar kennis met betrekking tot het opzetten, implementeren, uitvoeren, verwerken en benutten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk ook over via scholing. In de scholing is nadrukkelijk aandacht voor benutting, een stap die in wetenschappelijk onderzoek doorgaans nog te vaak wordt overgeslagen.

In de afgelopen jaren heeft de Juzt Academy voor verschillende externe opdrachtgevers in het sociale domein kwalitatieve evaluatieonderzoeken verricht en aanbevelingen geformuleerd. Methoden die hierbij zijn ingezet zijn onder andere focusgroepen en interviews. Juzt Academy is ook in te schakelen voor kwantitatieve
onderzoeksvragen, of een combinatie van beide.

Contact
We willen niet aanbodgericht, maar vraaggericht met uw vraag omgaan; de trainingen in de gids " Scholingsaanbod 2016" zijn een selectie uit ons aanbod en geven slechts een eerste indruk. Op de scholing en training door Juzt Academy zijn de Algemene Voorwaarden Juzt Academy van kracht, deze vindt u hier. Schroom niet contact op te nemen voor een maatoplossing via juztacademy@juzt.nl, of telefonisch met Mariette van Brandenburg, hoofd Kwaliteit & Innovatie Juzt, telefoonnummer: 076-5256444.

 

Juzt Academy

 
 
 
 
We juzt care